Poptávka

Chcete-li poptat jakýkoliv z našich produktů nebo máte zájem o cenovou nabídku, vyplňte prosím tento formulář. Budeme Vás v co nejkratším čase kontaktovat.

Jméno:
Telefon:
Email:
Vaše poptávka/dotaz:
Odeslat

Výroba dresů a sportovního oblečení - Podmínky | JERSEY53

EN

JER53YObchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro nákup zboží u společnosti Elsa’s Sports, s.r.o., sídlem U stadionu 1139/14, Rousínov  683 01, identifikační číslo osoby (IČO): 26942194, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46424 (dále jen „společnost“).

 
II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Objednávky zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.jersey53.cz, a které zákazník může objednat dle svých vlastních představ a individuálních požadavků, se činí u společnosti, a to prostřednictvím objednávkového formuláře. Zákazník může kontaktovat společnost ve věci nezávazného dotazu ohledně zboží též e-mailem nebo telefonicky. Pro závaznou objednávku však bude vždy odkázán na objednávkový formulář.

2. Zákazník musí své požadavky zcela a úplně vylíčit v objednávkovém formuláři, a to včetně údajů o počtu objednávaných kusů, velikostech apod. Nedílnou součástí objednávkového formuláře je grafický návrh výrobku. Zákazník nejprve zadá předběžné údaje o střihu, typu límce, materiálu apod. Společnost pak dle takto uvedených údajů vyhotoví grafický návrh výrobku, a to případně i v několika variantách. Tento návrh pak zašle zákazníkovi ke schválení. V případě, že zákazník nesouhlasí ani s jedním návrhem, podléhá původní návrh společnosti dalším úpravám dle zákazníkem zadaných požadavků. Společnost doporučuje, aby se zákazník vždy řídil pokyny uvedenými v sekci objednání a dodání.
3. Společnost si vyhrazuje právo na umístění svého loga na každém jednotlivém kusu výrobku. Za předem stanovený poplatek je možno dohodnout jinak.

4. Společnost nenese zodpovědnost za loga dodaná zákazníkem, za použítí a umístění log a jejich práva k nim musí být výhradně řešena ze strany zákazníka.

5. Konečná verze grafické podoby výrobku je ta, kterou jako poslední autorizuje (schválí) zákazník v objednávkovém formuláři. Tímto potvrzením je objednávka považována za závaznou. Veškeré další změny ze strany zákazníka podléhají souhlasu společnosti. V případě, že zákazník trvá na provedení změn, a s výrobou zakázky již bylo započato, je zákazník odpovědný za  výdaje, které se započetím výroby společnosti vzniknou. Na tyto náklady a jejich výši bude zákazník společností upozorněn s tím, že budou promítnuty do konečného vyúčtování.

6. Závazně učiněná objednávka se pro účely podmínek považuje za návrh na uzavření smlouvy (dle jednotlivých případů smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo) ohledně zboží uvedeného v objednávce, včetně jeho grafické podoby. Smlouva ohledně výroby a dodání zboží uvedeného v objednávce je mezi společností a zákazníkem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany společnosti zákazníkovi, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy.

 
III. Dodání (převzetí) zboží

Zboží je možno převzít těmito způsoby:

    Osobně v sídle společnosti
    Českou poštou – Balík do ruky (dobírka)
    Přepravní společností -přednostně využíváme služeb firmy TNT, pokud nebude dohodnuto jinak.
    Kurýrní službou ČD

 
IV. Platební podmínky

Platbu je možno uskutečnit těmito způsoby:

    Hotově při osobním vyzvednutí
    Na dobírku doručovateli
    Převodem na účet – zboží bude expedováno po přijetí platby
    Faktura – pouze při dlouhodobé a ověřené spolupráci

Ceny dopravy - dle aktuálních ceníků přepravních společností.

 
V. Dodací podmínky

1. Zboží je dodáváno ve lhůtě 2-3 týdnů pokud nebude dohodnuto jinak.

2. V případě platby na dobírku hradí zákazník kupní cenu zboží při jeho převzetí.

3. Společnost si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn.

4. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či objemu.

5. V případě, že se společnosti nepodaří dodat zboží do místa, které zákazník uvedl v objednávce, či nepřevezme-li zákazník zboží v tomto místě dodání zboží, je zákazník povinen uhradit společnosti veškeré náklady, které společnosti v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného zákazníkem v objednávce a zpět ke společnosti vznikly.

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho převzetí od společnosti či přepravce.

 
VI. Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1.Zákazník je povinen objednané zboží od přepravce (v případě osobního odběru přímo od společnosti) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci (společnosti) potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit společnosti na adresu:

Elsa’s Sports, s.r.o.
U stadionu 1139/14
68301  Rousínov
případně na e-mail: info@jersey.cz

2. Zákazník má právo na výměnu zboží v případě, že zboží při dodání (převzetí) nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými právními předpisy. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které zákazník uplatní u společnosti do tří dnů od převzetí zboží, bude-li společnosti zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není společnost zákazníkovi odpovědná. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi zákazníkem a společností řídí, není-li uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a/nebo obchodního zákoníku.

3. Po dodání společnost neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Za nevhodné zacházení se považuje též bežná manipulace s výrobkem, které neodpovídá instrukcím společnosti týkající se zacházení s výrobkem a jeho údržby.

Postup při reklamaci zboží:

    Reklamaci je potřeba uplatnit ve stanovené lhůtě.
    Reklamace musí splňovat všechny potřebné náležitosti (popis závady, kopie faktury a další potřebné doklady)
    Zboží zašlete doporučeným balíkem zpět na adresu sídla společnosti. Zboží neposílejte s platbou na dobírku.
    Bude-li se jednat o neodstranitelnou závadu, společnost vyrobí objednávku na své znovu. Po dohodě se zákazníkem je též možno vrátit cenu zakázky v penězích.
    Vyřízení reklamace proběhne zpravidla v nejkratším možném čase po vrácení zboží na adresu sídla společnosti, nejpozději do 30dnů.
    Reklamaci není možné uznat v případě, kdy se jedná o běžné opotřebení způsobené následkem používání zboží.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Více o Podmínkách ochrany osobních údajů naleznete v sekci níže.*

 
VIIÏ. Závěrečná ustanovení

1. Společnost je oprávněna podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Společnost si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Pro smlouvu jsou rozhodné podmínky zveřejněné společností na www.jersey53.cz v den učinění objednávky zákazníkem.

2. Učiněním objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den učinění objednávky.

3. S návštěvou internetových stránek www.jersey53.cz a s odesláním objednávky nejsou pro zákazníka spojené žádné poplatky ze strany společnosti.

*

Podmínky ochrany osobních údajů

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je ELSA’S SPORTS s.r.o., IČ: 26942194 se sídlem v Rousínově (dále jen : "správce").

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:

       Adresa:     U stadionu 1139/14, 683 01 Rousínov

       email:       info@jersey53.cz

       telefon: + 420 517 370 375

1.3  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě: identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či objednávky.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem: při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky ( jméno,adresa a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy , bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let , jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajišťující marketingové služby

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle článku 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle článku 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku 1.2 těchto podmínek

6.2. Dále máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K OBJEDNÁVCE

Zapomenuté heslo
Nahrávám